REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYZNACZONEGO MIEJSCA PIKNIKOWEGO
Z MOŻLIWOŚCIĄ PALENIA OGNISKA NA TERENIE GMINNYM, Z OBOWIĄZKIEM REZERWACJI MIEJSCA

 1. Teren stanowi własność Gminy Miasta Gdyni.
 2. Korzystający z miejsca piknikowego zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszymi zasadami i stosowania się do nich.
 3. Miejsce piknikowe jest obszarem ogólnodostępnym.
 4. Korzystanie z wyznaczonego miejsca jest bezpłatne.
 5. Z miejsca piknikowego korzystać można w godzinach od 6:00 do 22:00.
 6. Dopuszcza się rozpalanie ogniska wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym.
 7. Dopuszcza się korzystanie z paleniska wyłącznie po dokonaniu przez osobę pełnoletnią rezerwacji miejsca na stronie internetowej pod adresem: www.zdiz.gdynia.pl.
 8. Na terenie możliwe jest korzystanie z własnych urządzeń do grillowania.
 9. Osoba pełnoletnia zamierzająca rozpalić palenisko, grill, jako odpowiedzialna za wykonanie wszystkich obowiązków z tym związanych, każdorazowo zobowiązana jest powiadomić o tym zamiarze Straż Pożarną i Straż Miejską.
 10. Nie dopuszcza się stosowania grilli jednorazowych – montowanych nisko nad trawnikiem lub bezpośrednio na nim, które mogłyby uszkodzić lub wypalić trawę.
 11. Korzystanie z paleniska, grilla może odbywać się wyłącznie pod nadzorem osoby pełnoletniej, przy czym:
  • w trakcie korzystania z paleniska, grilla zabrania się pozostawienia go bez dozoru,
  • po zakończeniu korzystania z paleniska, grilla osoby tam przebywające zobowiązane są do bezwzględnego sprawdzenia, czy używane palenisko, grill skutecznie wygaszono,
  • w przypadku wykrycia tlących się węgli czy drewna należy skutecznie je wygasić,
  • wygaszony materiał palony należy umieszczać w metalowym pojemniku na popiół. W przypadku braku pojemnika po zakończeniu grillowania użytkownik powinien zabrać odpady ze sobą,
  • po zakończeniu korzystania z paleniska, należy pozostawić go w stanie oczyszczonym, nieuszkodzonym, umożliwiającym ponowne użycie,
  • zapewnienie materiałów do rozpalenia i utrzymywania ognia na palenisku, grillu leży w gestii użytkownika. Dopuszcza się stosowanie do spalenia wyłącznie materiałów przemysłowych wytworzonych z przeznaczeniem do tego celu.
 12. Drewno przewidziane do palenia ogniska, grilla nie może pochodzić z zadrzewień i elementów wyposażenia terenu.
 13. Teren miejsc piknikowych, może być czasowo wyłączony z użytkowania ze względów pożarowych lub bezpieczeństwa.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYZNACZONEGO MIEJSCA PIKNIKOWEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ UŻYWANIA ISTNIEJĄCEGO URZĄDZENIA DO GRILLOWANIA NA TERENIE GMINNYM, Z OBOWIĄZKIEM REZERWACJI MIEJSCA

 1. Teren stanowi własność Gminy Miasta Gdyni.
 2. Korzystający z miejsca piknikowego zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszymi zasadami i stosowania się do nich. 
 3. Miejsce piknikowe jest obszarem ogólnodostępnym.
 4. Korzystanie z wyznaczonego miejsca jest bezpłatne.
 5. Z miejsca piknikowego korzystać można w godzinach od 6:00 do 22:00.
 6. Dopuszcza się korzystanie z grilla stacjonarnego wyłącznie po dokonaniu przez osobę pełnoletnią rezerwacji miejsca na stronie internetowej pod adresem:  www.zdiz.gdynia.pl.
 7. Na terenie możliwe jest korzystanie z własnych urządzeń do grillowania.
 8. Osoba pełnoletnia zamierzająca rozpalić grilla, jako odpowiedzialna za wykonanie wszystkich obowiązków z tym związanych, każdorazowo zobowiązana jest powiadomić o tym zamiarze Straż Pożarną i Straż Miejską.
 9. Nie dopuszcza się stosowania grilli jednorazowych – montowanych nisko nad trawnikiem lub bezpośrednio na nim, które mogłyby uszkodzić lub wypalić trawę.
 10. Korzystanie z grilla może odbywać się wyłącznie pod nadzorem osoby pełnoletniej, przy czym:
  • w trakcie korzystania z grilla zabrania się pozostawienia go bez dozoru,
  • po zakończeniu korzystania z grilla osoby tam przebywające zobowiązane są do bezwzględnego sprawdzenia, czy używany grill skutecznie wygaszono,
  • w przypadku wykrycia tlących się węgli czy drewna należy skutecznie je wygasić,
  • wygaszony materiał palony należy umieszczać w metalowym pojemniku na popiół. W przypadku braku pojemnika po zakończeniu grillowania użytkownik powinien zabrać odpady ze sobą,
  • po zakończeniu korzystania z grilla stacjonarnego, należy pozostawić go w stanie oczyszczonym, nieuszkodzonym, umożliwiającym ponowne użycie,
  • zapewnienie materiałów do rozpalenia i utrzymywania ognia na grillu leży w gestii użytkownika. Dopuszcza się stosowanie do spalenia wyłącznie materiałów przemysłowych wytworzonych z przeznaczeniem do tego celu.
 11. Drewno przewidziane do palenia grilla nie może pochodzić z zadrzewień i elementów wyposażenia terenu.
 12. Teren miejsc piknikowych, może być czasowo wyłączony z użytkowania ze względów pożarowych lub bezpieczeństwa. 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYZNACZONEGO MIEJSCA PIKNIKOWEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKORZYSTANIA WŁASNYCH URZĄDZEŃ DO GRILLOWANIA NA TERENIE GMINNYM, BEZ OBOWIĄZKU REZERWACJI MIEJSCA

 1. Teren stanowi własność Gminy Miasta Gdyni.
 2. Korzystający z miejsca piknikowego zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszymi zasadami i stosowania się do nich. 
 3. Miejsce piknikowe jest obszarem ogólnodostępnym.
 4. Korzystanie z wyznaczonego miejsca jest bezpłatne.
 5. Z miejsca piknikowego korzystać można w godzinach od 6:00 do 22:00.
 6. Osoba pełnoletnia zamierzająca rozpalić grilla, jako odpowiedzialna za wykonanie wszystkich obowiązków z tym związanych, każdorazowo zobowiązana jest powiadomić o tym zamiarze Straż Pożarną i Straż Miejską.
 7. Nie dopuszcza się stosowania grilli jednorazowych – montowanych nisko nad trawnikiem lub bezpośrednio na nim, które mogłyby uszkodzić lub wypalić trawę.
 8. Korzystanie z grilla może odbywać się wyłącznie pod nadzorem osoby pełnoletniej, przy czym:
  • w trakcie korzystania z grilla zabrania się pozostawienia go bez dozoru,
  • po zakończeniu korzystania z grilla osoby tam przebywające zobowiązane są do bezwzględnego sprawdzenia, czy używany grill skutecznie wygaszono,
  • w przypadku wykrycia tlących się węgli czy drewna należy skutecznie je wygasić,
  • wygaszony materiał palony należy umieszczać w metalowym pojemniku na popiół. W przypadku braku pojemnika po zakończeniu grillowania użytkownik powinien zabrać odpady ze sobą,
  • zapewnienie materiałów do rozpalenia i utrzymywania ognia na grillu leży w gestii użytkownika. Dopuszcza się stosowanie do spalenia wyłącznie materiałów przemysłowych wytworzonych z przeznaczeniem do tego celu.
 9. Drewno przewidziane do grilla nie może pochodzić z zadrzewień i elementów wyposażenia terenu.
 10. Teren miejsc piknikowych, może być czasowo wyłączony z użytkowania ze względów pożarowych lub bezpieczeństwa. 
TELEFONY ALARMOWE:        
NUMER ALARMOWY    112
STRAŻ MIEJSKA    986         
STRAŻ POŻARNA    998
POGOTOWIE RATUNKOWE    999
POLICJA    997    
ZARZĄDCA TERENU:
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
ul. 10 lutego 24
81-364 Gdynia
tel. 58 761 20 00